Qui som

Hola! Qui som
i què fem

img

ÀBIÒTIC neix al maig del 2019 com una empresa de gestió ambiental per tal de donar resposta a una demanda, la qual augmenta dia rere dia, de respecte, protecció, millora i conservació del medi ambient.

Per altra banda, la creixent conscienciació dels responsables polítics cap a la millora mediambiental, així com un major nivell d'exigència als ciutadans que reivindiquen unes ciutats més saludables, obliguen a augmentar les restriccions en forma de normes que obliguen a les empreses privades i públiques i a particulars a complir diversos preceptes ambientals. Endemés, la preocupació de les empreses pel seu comportament ambiental ha estat cada vegada major, de tal forma que, en l'actualitat la integració del medi ambient en la gestió empresarial es considera una font d'avantatges competitius relacionades, principalment, amb la reducció en el consum de recursos i de generació de residus i la millora de la imatge pública de l'entitat. Cada any són més el nombre d'empreses que s'acullen a normes internacionals sobre gestió ambiental, tant d'àmbit europeu (Reglament 761/2001 EMAS) com internacional (ISO 14001).

Quines característiques
ens defineixen

La experiència dels treballadors i una planificació detallada de les feines, així com la proximitat, és un dels factors clau que permet garantir els terminis d’execució. Endemés, el fet de disposar d’un departament tècnic que estudia cada cas de manera independent, permet elaborar un dossier de la feina a efectuar, materials i, en casos, plànols de muntatge detallats que ajudin a que el termini d’execució es redueixi al mínim, optimitzant les hores de feina de cada instal·lació.
    S’ofereixen els serveis que millor s'adeqüen a les necessitats reals del client, fent que cada client es senti especial, accentuant un tracte amigable i de confiança i, sobretot ,exposant al client la solució més òptima en el seu cas. Cada client té la seva personalitat i les seves necessitats i, per tant, cada client requereix un tracte diferenciat. Per això, ÀBIÒTIC adaptarà les estratègies d’atenció a les característiques de cada client per obtenir l’efecte desitjat, la seva satisfacció.
      Atès que a Andorra no hi ha moltes consultories d'aquest tipus, ens diferenciem de la majoria dels nostres competidors en la proximitat geogràfica amb els nostres clients. Aquesta proximitat repercutirà positivament a l'hora d'establir i millorar les relacions professionals amb els clients, ja que hauria de permetre un tracte més proper amb els mateixos. L’objectiu és oferir als clients una gestió integral del medi ambient gràcies a la diversificació dels seus servei.