Gestió ambiental

1. ASSESSORAMENT TECNIC

Realitzem pressupostos per a bordes privades, empreses i constructores i espais comunals.
No dubtis a contactar amb nosaltres per a qualsevol dubte que tinguis.

2. DISSENY I NOVES TECNOLOGIES

 • Programes d’enginyeria
 • Material de última genració
 • Màquines espacialitzades. control de clor i potabilització
 • Software de control de dipòsits:
  ABIÒTIC, compte amb la digitalització del cicle de l’aigua, amb la incorporació de noves tecnologies en gestió de l’aigua, i així poder optimitzar el servei. Disposem de dades en temps real de la xarxa d’aigua potable per actuar de manera immediata en situacions de resolució urgent. Per exemple una fuita i així planificar el manteniment i les actuacions de millora.
img

3. GESTIÓ D'AIGÜES RESIDUALS

Instal·lació de depuradores D’AIGUA RESIDUAL amb ECOFLO

En aquelles instal·lacions on la disponibilitat de corrent elèctric és complexa o fins i tot impossible, el nostre compromís amb l'abocament de les aigües residuals al medi ambient continua sent una prioritat.

ECOFLO permet millorar la qualitat d'aigua de sortida d'una fossa sèptica tradicional mitjançant la instal·lació posterior d'un filtre biològic airejat el mitjà filtrant i de suport del qual està format per closques de coco.

ECOFLO pot actuar també com a tractament terciari després de qualsevol planta de tractament d'aigües residuals, per millorar encara més la qualitat de l'efluent abans del vessament al medi ambient.

Una primera fase de digestió de les aigües residuals succeeix a la fossa sèptica, que estarà equipada amb un prefiltre lamel·lar d'alt rendiment a la canonada de sortida. En aquest element decantaran tots els sòlids, es retindran tots els flotants i es produirà una digestió anaeròbica dels llots acumulats.

A la segona fase, el tractament biològic es realitza en un filtre de closca de fibra de coco: el residu tractat prèviament es descarrega uniformement i per gravetat, a través de l'arqueta de distribució, per tota l'àrea disponible del medi filtrant, el qual permet que les colònies de microorganismes (encarregats de reduir la càrrega contaminant) tinguin un medi humit disponible per al seu creixement i desenvolupament.

Els equips ECOFLO disposen de marcatge CE segons la norma UNE-EN 12566-3:2017 que certifica l'eficiència del tractament partint d'una aigua bruta tipificada, capacitat de depuració, consum energètic, estanquitat a l'aigua i comportament estructural (resistència mecànica i durabilitat).

img
img
img

Residències principals o secundàries, edifici d'apartaments, càmpings i parcs naturals, edificis d'oficines, escoles, poblacions petites i refugis de muntanya.

Separadors de greix ECOFLO

Si necessiteu eliminar els greixos de l'aigua usada abans de tractar-la o enviar-la a la xarxa de sanejament, la nostra gamma de separadors de greixos Rewatec disposa d'un ampli espectre d'opcions. Són solucions prefabricades i llistes per instal·lar i disposem de models amb marcatge CE segons la norma EN 1825.

Instal·lació a hotels, restaurants i bars, indústria agroalimentaria, escoles, hospitals i centres de salut.

img
img

Dipòsits d’emmagatzament d’aigua plubial

img

4. LLUITA INTEGRAL DE PLAGUES

Els productes i serveis que ÀBIÒTIC ofereix en relació a la lluita i control de plagues són requerits tant per les administracions públiques com pels establiments comercials, industrials i residencials.

Entre els serveis més habituals dins d’aquest sector i que ÀBIÒTIC ofereix, hi ha l’aplicació dels mitjans següents:

 • Fototròpics: Mecanismes per al control d'insectes voladors mitjançant l'atracció per acció d'una llum ultraviolada.
 • Feromones i kaironomas: Estimulants sexuals i alimentosos els quals són emprats per atreure plagues específiques amb la finalitat de capturar-les.
 • Trampes de cop i captura.
 • Trampes adhesives.

Dins de l’àmplia diversitat de serveis que s’ofereix per al control de plagues, sempre es busca la millora contínua en la qualitat dels serveis, en la seguretat sanitària dels productes emprats i el respecte del medi ambient. Es revisen i adapten progressivament els processos del servei i els productes emprats acord a les noves tendències a fi de generar un impacte positiu en el client i garantir la qualitat del servei en les fases d’atenció al client, lliurament i presentació de productes i del servei.

Els especialistes analitzen la situació i presenten les diferents alternatives i metodologies que puguin aplicar-se a les seves necessitats i facilitant en tot moment els beneficis i costos associats a cadascuna per tal de facilitar la pressa de decisions.

img

5. CONTROL ALIMENTARI - MENJARSEGUR

Assessorament de control alimentari: menjarsegur.com/

6. TRANSPORT DE RESIDUS

ÀBIÒTIC s’autoritzarà com a Gestor de Residus.

Aquest fet permetrà oferir aquest servei a aquells clients que per la naturalesa de la seva activitat generin residus que necessiten d’una gestió especifica. Dins d’aquest àmbit s’inclou:

 • Serveis de càrrega i descàrrega dels residus
 • Servei de separació i classificació de residus per tipus i classe
 • Servei d’assessoria i capacitacions ambientals

Per efectuar aquests serveis, disposem d’una camioneta específica per a la recollida dels residus la qual disposarà de l’autorització per al transport de mercaderies perilloses (ADR). En aquest tipus de serveis no és necessari cap mitja tècnic o eina a excepció dels contenidors específics per a cada tipus de residu.