Gestió de xarxes d'aigua potable

Tenim una gran trajectòria i un coneixement ampli de les infraestructures hidràuliques. Som especialistes reconeguts en l’àmbit de la construcció i el manteniment de xarxes d’aigua.

Disposem d’una avançada tecnologia de comunicació, inspecció i rehabilitació per a la conservació de xarxes i canalitzacions, i fem permanentment inspeccions i auditories tècniques exhaustives de les obres.

Més de 20 ANYS d’experiència en el cicle de l’aigua. Disponibilitat les 24 hores, els 365 dies de l’any.Recursos humans, mitjans i maquinària pròpia.

A la fase de tractament es potabilitza l'aigua perquè sigui apta per al consum humà. El tractament de potabilització ha de garantir que l'aigua compleixi els requisits de salut requerits a la normativa vigent, assegurant-ne la qualitat i salubritat, per tal d'eliminar-hi qualsevol tipus de contaminació i protegir la salut de les persones.

L'aigua bruta conté matèria orgànica, matèria inorgànica i microorganismes, així com sabor, olor, color i terbolesa. Tots aquests elements que són eliminats mitjançant els diferents processos que es duen a terme a les nostres estacions de tractament d'aigua potable.

img

PRETRACTAMENT: S'eliminen mitjançant un cribratge progressiu, els cossos estranys presents a l'aigua. En el procés de preoxidació, s'introdueixen a l'aigua diferents agents químics oxidants que reaccionen amb les matèries orgàniques i inorgàniques dissoltes a l'aigua, susceptibles de ser eliminades per oxidació.

COAGULACIÓ -FLOCULACIÓ: Se separen les partícules que suren a l'aigua per poder ser extretes. Per tal d'afavorir la sedimentació de les partícules, es procedeix a l'addicció de diferents productes químics, alhora que es fa una agitació ràpida i lenta, per tal de facilitar la barreja dels reactius amb l'aigua bruta.

DECANTACIÓ: L'aigua coagulada i floculada passa als decantadors, que són recipients de sedimentació on, a causa de l'acció de la gravetat, se separen els flòculs formats en el procés anterior, els quals es dipositen al fons. Del fons del decantador, són extrets en forma de fang a través de canonades purgues.

FILTRACIÓ: Els microflòculs de l'aigua que no han estat extrets en el procés de decantació són retinguts en un llit de sorra que actua com a filtre. Les partícules petites queden retingudes als buits existents entre els grans de sorra, en passar l'aigua a través del llit.

NEUTRALITZACIÓ: Perquè el pas de l'aigua no corroja les canonades ni provoqui incrustacions a la xarxa de distribució, s'adhereixen reactius químics a l'aigua com calç o insulsa, per així ajustar-ne l'acidesa.

DESINFECCIÓ FINAL: S'addiciona a l'aigua agents químics oxidants com el clor i derivats, que a més, a causa de la seva persistència, garanteixen la qualitat de l'aigua davant de possibles contaminacions accidentals a la xarxa d'abastament. Processos exigits: filtració sobre carbó actiu, ozonització i estovament.

  L'abastament consisteix a fer arribar l'aigua potable als punts de demanda (habitatges, comerços, indústries, etc.) en condicions perfectes de qualitat i salubritat. Aquest procés es realitza a través de la xarxa de distribució.

  La xarxa de distribució comprèn les infraestructures demmagatzematge en dipòsits i les canonades que subministren el recurs fins a cada punt de demanda. Després de la potabilització, l'aigua s'emmagatzema en dipòsits llesta per a ús i consum. La nostra xarxa de proveïment compta amb 28 dipòsits que permeten emmagatzemar l'aigua apta per al consum i subministrar-la a la xarxa de distribució.

  img

  A través de la xarxa de distribució l'aigua emmagatzemada es transporta fins a les llars i les indústries mitjançant la xarxa d'abastament, que està dotada amb infraestructures electromecàniques que regulen el cabal, la pressió i la qualitat de l'aigua subministrada entre altres paràmetres. Això garanteix el servei a la població.

  img

   Desenvolupem estudis i projectes d’obres hidràuliques i mantenim contractes de conservació i explotació d’infraestructures vinculades al cicle de l’aigua.

   Els serveis inclouen la captació, la potabilització, la distribució en alta, la depuració d’aigües residuals i la seva reutilització, entre d’altres. La nostra diversificació geogràfica ens ha permès dur a terme projectes a tot el territori ANDORRÀ.

   Experiència de més de cinc dècades en el tractament de les aigües.Desenvolupa l’enginyeria i el disseny per a cada projecte.Més de 50 instal·lacions hidràuliques en explotació vigents.

   img

    El control de la qualitat de l‟aigua constitueix una de les preocupacions fonamentals d‟ÀBIÒTIC. El nostre objectiu en aquest àmbit és assolir la màxima qualitat de l'aigua subministrada minimitzant l'impacte dels abocaments a llera pública.

    Per aconseguir-ho treballem de forma contínua a:
    L'aplicació de millores als processos de potabilització i depuració. Disposem d'AGENTS acreditats per a l'anàlisi d'aigües segons norma UNE-EN ISO-17025 i certificats per a la presa de mostra i gestió del control de qualitat de les aigües de consum públic i aigües continentals UNE-EN ISO 9001.

    Garantim la qualitat de l'aigua mitjançant un Programa de Vigilància i Control de la Qualitat de les Aigües que cobreix tot el Cicle Integral Urbà de l'Aigua, des de la captació del medi natural, fins a la devolució a la natura un cop usada i depurada.

    Pel que fa al proveïment d'aigua potable, es disposa d'un Sistema de Vigilància i Control de Qualitat de les Aigües de Consum, aprovat per la Conselleria de Salut, que constitueixen els programes de:

    img

    ANY 2023 MES: AGOST
    Nivells de cloro lliure en mg/l. 0,5
    Unitats de PH 7,9
    Turbidesa en NTU 0,16
    Duresa en ºF 16

     img

     Per a més informació: hidrofugas.es